Our Faculty


Management (MD)

Mr. Kulvir Chaudhary

Faculty General Study


Mr. Dharmender Sir
Mr. Saurabh Rai
Mr. Vikram bharatdwaj

Faculty Mathematics


Er. Mahendra Singh Chauhan ( H.O.D )
Er. Praveen Kumar Jha
Mr. Pankaj Kumar Samrat
Miss. Monika Gaur
Mr. Jaswant Rawat

Faculty English

Miss. Anamika Verma

Faculty General Science


Mr. Kulvir Chaudhary ( Director )
Er. Amit Kumar( Physics )
Miss. Sapna Pathawa ( Physics )

Commanding Force

Mr. Nitin Pundir

Faculty P D P Trainer


Mr. Akash Bhadana
Miss. Kavita Pathania

Center Co-Oridinator


Mr. Hukam Panwar
Mr. Ravinder Sharma (Test Series)

Counsellor


Miss. Manisha
Miss. Neetu Shah